Już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, pomorskie hospicja organizują wspólnie Pola Nadziei na Pomorzu – czyli wielką kwestę i sztafetę, która połączy Puck, Gdynię, Sopot i Gdańsk. Sztafeta od Pucka do ul. Podwale Staromiejskie w Gdańsku odbywa się na zasadach ruchu drogowego.

W Gdańsku o godzinie 13.15 z ul. Podwale Staromiejskie wyruszy Żonkilowa Parada z udziałem motocyklistów, zabytkowych samochodów i grup pieszych, którzy wspólnie dotrą pod fontannę Neptuna.

W związku z planowanym przemarszem parady planowane jest czasowe wyłączenie z ruchu odcinków ulic w Gdańsku:

  • 12.30 – 13.20 zamknięty będzie odcinek ulicy Podwale Staromiejskie w ciągu pomiędzy ulicami Targ Rybny a Podmłyńska.
  • 13.20 – 13.30 zamknięty będzie odcinek ulicy Podwale Staromiejskie w ciągu pomiędzy ulicami Podmłyńską i Pańską oraz ul. Targ Drzewny wokół ronda Jana II Sobieskiego do ulicy Targ Węglowy.
  • 13.20 – 13.40 zamknięty będzie Targ Węglowy.

Trasa parady: ul. Podwale Staromiejskie – rondo wokół pomnika Króla Jana III Sobieskiego przy Targu Drzewnym – Targ Węglowy (na wyznaczonej części parkują pojazdy biorące udział w „Paradzie Żonkilowej”) – uczestnicy przechodzą przez Złotą Bramę – Długa – Długi Targ, finał parady na przedprożu Dworu Artusa.

Wsparcie w zabezpieczeniu imprezy zapewnią Stowarzyszenie na rzecz ratownictwa Adiutare, Ratownictwo Medyczne Motopozytywni Trójmiasto, Merkus, Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR.

REGULAMIN IMPREZY
„Parada Żonkilowa” odbywająca się w ramach „Pola Nadziei na Pomorzu 2019” w dniu 7 kwietnia 2019 r w Gdańsku

1.Organizatorem imprezy pod nazwą „Parada Żonkilowa” jest Fundacja Hospicyjna.

2. Organizator parady może odmówić udziału w paradzie osobom: a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, d) których ubiór uniemożliwia identyfikację.

3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na paradzie oraz porządek podczas jej trwania, poprzez m. in.: a) służby porządkowe i służby informacyjne, b) kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i informacyjnymi c) udostępnienie pomocy medycznej.

4. Uczestnicy parady, zobowiązani są stosować się do poleceń służb porządkowych w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

5. Uczestnicy parady obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.

6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie parady: a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, b) materiałów wybuchowych, c) wyrobów pirotechnicznych, d) napojów alkoholowych, e) środków odurzających lub substancji psychotropowych

7. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do: a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6 c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonywania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia parady, d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych, lub na inną osobę, e) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

8. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z terenu parady osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Parady.

9. W czasie Parady jej uczestnicy zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

10. Ocena przedmiotów jako niebezpieczne należy do służb porządkowych.

11. W trakcie parady należy zachować spokój i ustaloną kolejność przemarszu oraz zwracać uwagę na bezpieczeństwo zarówno własne jak i innych uczestników.

12. Zbiórka grup zorganizowanych i osób indywidualnych nastąpi od godz. 12:40

13. Początek „Parady Żonkilowej” formuje się na ul. Podwale Staromiejskie – na wysokości „Piekarni-Cukierni” Pellowski.

14. Przemarsz rozpocznie się o godz. 13:15

15. Ustala się następującą kolejność ustawiania „Parady Żonkilowej”: a) grupy zmotoryzowane b) piesi

16. Uczestnicy „Parady Żonkilowej” przejdą ulicami: Podwale Staromiejskie, rondo wokół pomnika Króla Jana III Sobieskiego przy Targu Drzewnym – przejście na Targ Węglowy (tutaj parkują pojazdy), Długa, Długi Targ.

17. Uczestnicy parady zobowiązani są do zachowywania szczególnej ostrożności i bezpiecznej odległości od pojazdów biorących udział w wydarzeniu.

18. Zamiarem organizatora jest przeprowadzenie „Parady Żonkilowej” w sposób radosny, a jednocześnie godny. Organizator przypomina wszystkim uczestnikom imprezy o obowiązku stosowania się do przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

19. Publikacja Regulaminu nastąpi na stronie https://www.polanadzieinapomorzu.pl

Kategorie: Aktualności